“Leges vigilantibus, non doremientibus subveniunt”

JUDr. Róbert Dupkala
spoločník, advokát vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia pôsobil ako justičný čakateľ a neskôr ako sudca na Okresnom súde Bratislava IV a Okresnom súde Bratislava V. V súčasnosti je zapísaný v zozname advokátov a vykonáva advokátsku prax viac ako 20 rokov.

JUDr. Michal Kemka
spoločník, advokát vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia vykonal rigoróznu skúšku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta úspešne zložil advokátsku skúšku a zapísal sa do zoznamu advokátov. V súčasnosti pôsobí ako advokát a konateľ spoločnosti.

JUDr. Robert Hayden, M.B.A.
spoločník, advokát vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia vykonal rigoróznu skúšku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta úspešne zložil advokátsku skúšku a zapísal sa do zoznamu advokátov. V súčasnosti pôsobí ako advokát a konateľ spoločnosti.

Mgr. Alexandra Pernecká
advokátska koncipientka vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

JUDr. Milan Moravčík
advokátsky koncipient vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia vykonal rigoróznu skúšku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 1992 až 2016 pôsobil na rôznych úrovniach riadenia policajného zboru v rámci Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokátsky koncipient zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Mgr. Kristína Benuš
advokátska koncipientka vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Mgr. Mária Šupolová
advokátska koncipientka vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

JUDr. Mario Bednárik  odborný zamestnanec vyštudoval Akadémiu policajného zboru v Bratislave, kde taktiež vykonal rigoróznu skúšku. Pracoval v Policajnom zbore SR, kde zastával rôzne funkcie od vykonávania pedagogickej činnosti v oblasti práva, vyšetrovania trestných činov až po pôsobenie na úseku kriminálnej polície. V súčasnosti pôsobí ako odborný zamestnanec.

JUDr. Marek Maslák, PhD.
odborný zamestnanec vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti pôsobí zároveň aj ako odborný asistent na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Je autorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva, osobitne spotrebiteľského práva. Rigoróznu, ako aj dizertačnú skúšku absolvoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.